[ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู]

ยังไม่เปิดรับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาค โอกาสแห่งอิสระทางการศึกษาที่คุณเลือกได้ 100% .
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท - ปริญญาเอก

เปิดสอน 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ < รายละเอียดเพิ่มเติม>>.