[ปริญญาตรี]

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาค โอกาสแห่งอิสระทางการศึกษาที่คุณเลือกได้ 100% เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษานี้
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ม.6,ปวช,ปวส หรือเทียบเท่า รับจำนวนจำกัด มีกองทุนกู้ยืม.
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท - ปริญญาเอก

เปิดสอน 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ < รายละเอียดเพิ่มเติม>>.