[ปริญญาเอก]

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

1. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   คลิก>>...........................
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา   คลิก>>
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   คลิก>>

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งแบบออนไลน์ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท - ปริญญาเอก

เปิดสอน 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ < รายละเอียดเพิ่มเติม>>.