COURSE


#คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Click see info
     - วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Click see info
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Click see info
• สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ Click see info
#หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Click see info

#คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
• สาขาวิชาการตลาด Click see info
• สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ Click see info
   (สาขาวิชาการจัดการเดิม)
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว Click see info
• สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล Click see info
   (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เดิม)
• สาขาวิชาการจัดการกีฬาและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ Click see info
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต Click see info

#คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย Click see info
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา Click see info
• สาขาวิชาการประถมศึกษาClick see info
• สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ Click see info

#คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Click see info
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารClick see info
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต Click see info


#คณะบริหารธุรกิจ
#หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA )Click see info

#หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต Click see info

#คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
#หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ( MPA )
• สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Click see info
#หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Click see info

#คณะศึกษาศาสตร์
#หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา Click see info
• สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน Click see info
#คณะวิศวกรรมศาสตร์
#หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Click see info

#หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต Click see info

#หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
• สาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา Click see info
• สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน Click see info

#หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู Click see info
-->