NEUNIC2022

NEU ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ในรูปแบบออนไลน์

Important topic

Informations

ลงทะเบียนส่งบทความ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2565.

ส่งบทความ/ติดตามสถานะ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2565.

ติดต่อกองบรรณาธิการ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2565.

สำหรับPeer/กองบรรณาธิการ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2565.